Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji

O KONKURSIE

Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji jest przedsięwzięciem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland organizowanym przy wsparciu Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Centrum Szkoleń Prawnych. Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Świadomi tego, iż powodzenie mediacji jest uzależnione od umiejętności oraz profesjonalizmu mediatora, przyjęliśmy praktyczną formułę konkursu.

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce oraz absolwenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, którzy przystąpili do egzaminu magisterskiego nie wcześniej niż 2 lata przed finałem Konkursu, zgłaszający swój udział jako drużyna licząca od 3 do 5 osób. Zadanie eliminacyjne polega na opracowaniu na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych wzoru ugody przed mediatorem oraz scenariusza mediacji w formie pisemnej z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego, natomiast podczas Finału uczestnicy przeprowadzają symulacje postępowania mediacyjnego na podstawie pracy stworzonej w pierwszym etapie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2018 r., natomiast uroczysty finał odbędzie się w dniach 14-15 marca 2018r. w siedzibie Krajowej Izbie Radców Prawnych.

Na zwycięską drużynę czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz książkowe!

PRZEBIEG KONKURSU

 
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
Zgłoszenia są przyjmowane od drużyn liczących od 3 do 5 osób w terminie do 15 lutego 2018 r. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są pod adresem elsa.org.pl/zapisy-mistrzowie-mediacji. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć niepodpisaną pracę konkursową.


ETAP I – ELIMINACJE – ETAP PISEMNY
Polega na przygotowaniu pracy konkursowej – wzoru ugody zawartej przed mediatorem oraz scenariusza mediacji z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego, na który mogą się składać w szczególności:
omówienie stanu faktycznego (przypadku sporu), analiza interesów i stanowisk stron, przedstawienie i omówienie przebiegu mediacji, wskazanie i ewentualnie syntetyczna analiza właściwych przepisów prawa, treść (lub zarys treści) zawartej ugody oraz jej porównanie z prawdopodobnym wyrokiem sądu w takiej samej sprawie, wraz z omówieniem.
Sąd Konkursowy w jego ramach wyłoni 3 najlepsze prace. Członkowie zwycięskich drużyn zostaną zaproszeni do udziału w drugim etapie.


ETAP II –FINAŁ – ETAP USTNY
Etap ustny konkursu polega na przeprowadzeniu symulacji posiedzenia mediacyjnego na podstawie opracowanego scenariusza.

Symulacja mediacji polega na przedstawieniu posiedzenia mediacyjnego stron w nieprzekraczalnym czasie jednej godziny zegarowej, przy czym symulacja powinna zawierać również omówienie obejmujące przyczyny, źródła i rodzaj konfliktu, a także analizę interesów stron i sposobu doprowadzenia do ich pogodzenia dzięki mediacji.

REGULAMIN

NAGRODY

 

Zwycięska drużyna otrzyma:

  1. Nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł,
  2. Kurs mediacji przeprowadzony przez pracownika Centrum Szkoleń Prawnych
  3. Nagrody książkowe od wydawnictwa C.H.Beck

PARTNER KONKURSUPARTNER MERYTORYCZNYPATRONATY HONOROWE

PATRON MEDIALNY


KONTAKT

 
Weronika Wiśniewska
Wiceprezes ds. Działalności Naukowej ELSA Poland
Tel.: +48 667 481 139
E-mail: weronika.wisniewska@elsa.org.pl

Formularz zgłoszeniowy: elsa.org.pl/zapisy-mistrzowie-mediacji
E-mail kontaktowy: mistrzowie.mediacji@elsa.org.pl