Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji

O KONKURSIE

Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji jest przedsięwzięciem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland organizowanym przy wsparciu Krajowej Izby Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej. Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Świadomi tego, iż powodzenie mediacji jest uzależnione od umiejętności oraz profesjonalizmu mediatora, przyjęliśmy praktyczną formułę konkursu.

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce oraz absolwenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, którzy przystąpili do egzaminu magisterskiego nie wcześniej niż 2 lata przed finałem Konkursu, zgłaszający swój udział jako drużyna licząca od 3 do 5 osób. Zadanie eliminacyjne polega na opracowaniu na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych wzoru ugody przed mediatorem oraz scenariusza mediacji w formie pisemnej z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego, natomiast podczas Finału uczestnicy przeprowadzają symulacje postępowania mediacyjnego na podstawie pracy stworzonej w pierwszym etapie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2016 r., natomiast uroczysty finał odbędzie się w dniach 14-15 marca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na zwycięską drużynę czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz książkowe!

JURY KONKURSOWE

Kamil Zawicki

Adwokat. Koncentruje się na budowaniu skutecznych scenariuszy procesowych i arbitrażowych oraz efektywnych technik negocjacyjnych. Był zaangażowany w szereg europejskich postępowań sądowych i arbitrażowych na zlecenie jednej z największych firm telekomunikacyjnych w sporze o przejęcie kontroli nad operatorem telefonii komórkowej. Ekspert w zakresie międzynarodowych umów handlowych, procesów sądowych, w tym procesów inwestycyjnych i budowlanych oraz szeroko pojętego obrotu gospodarczego. Nadzoruje w Kancelarii German Desk świadczący pomoc prawną dla inwestorów z niemieckojęzycznych obszarów gospodarczych. Interesuje go prawo autorskie i prasowe. Krajowy Przewodniczący (National President) Światowego Stowarzyszenia Prawników (World Jurist Association). Członek Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy Ministrze Gospodarki (2013) oraz Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Gospodarki (2015). Przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda. Członek Rady Redakcyjnej (Editorial Board) Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration.
Rekomendowany Arbiter Sądu Arbitrażowego Lewiatan, członek Społecznej Rady ADR przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Autor szeregu publikacji i wystąpień konferencyjnych na temat arbitrażu, w tym arbitrażu inwestycyjnego, prawa handlowego, prawa ubezpieczeń i reasekuracji. Ekspert z zakresu ubezpieczeń i reasekuracji dla Guy Carpenter & Company. Trener drużyn UJ: FDI Moot 2015 i 2014 (Foreign Direct Investment, III Miejsce w finałach światowych 2014), DCFR KIG Moot (rundy finałowe).Maciej Tański

Maciej Tański jest mediatorem specjalizującym się w sprawach cywilnych, przede wszystkim w gospodarczych i rodzinnych, oraz w sporach wewnątrzorganizacyjnych. Jeden z pierwszych promotorów mediacji w Polsce od połowy lat 90. XX wieku. Od 2001 roku związany z Centrum Mediacji Partners Polska (www.mediacja.org) przy Fundacji Partners Polska (www.fpp.org.pl) a od 2002 roku także z Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie. Oprócz pomagania w rozwiązywaniu sporów na drodze mediacji szkoli nowych mediatorów i pomaga już praktykującym mediatorom w doskonaleniu ich umiejętności. Oprócz działalności w Polsce często pracuje za jej granicami, m.in. w Albanii, Kosowie, Jordanii, zachodnich Bałkanach i Tadżykistanie. Jest autorem i współautorem licznych publikacji nt. mediacji o charakterze praktycznym. Od 2005 jest członkiem Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.Roman Rewald

Roman Rewald posiada wykształcenie prawnicze polskie i amerykańskie, jest adwokatem amerykańskim (Stan Michigan, USA) a w Polsce jest wpisany na listę prawników zagranicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest partnerem kancelarii prawniczej Weil, Gotshal & Manges przebywającym w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi podmiotów gospodarczych, w tym akwizycji, finansowania inwestycji i projektów infrastrukturalnych. Roman Rewald jest Prezesem Centrum Mediacji działającego przy Konfederacji Lewiatan. Posiada certyfikat International Commercial Mediation Training. Jest także wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Roman Rewald pełnił funkcję Prezesa a obecnie jest członkiem Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. W 2014 roku został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, jednym z najwyższych polskich państwowych odznaczeń cywilnych, za wybitne zasługi we wspieraniu transformacji ustrojowej w Polsce.Marzena Kruk

Magister psychologii, doktor nauk prawnych w zakresie kryminologii (rozprawa doktorska w Państwowej Akademii Nauk pt. Funkcjonowanie instytucji mediacji w sprawach karnych w Polsce. Analiza kryminologiczna). W Ministerstwie Sprawiedliwości zatrudniona od 1992 roku. W latach 2009-2012 na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Praw Człowieka, obecnie – Naczelnika Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji. Mediator w sprawach karnych. Współpracuje jako wykładowca w zakresie mediacji z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Była przedstawicielem Ministra Sprawiedliwości w Społecznej Radzie ds. ADR. Autorka kilku publikacji dotyczących mediacji, m.in. w Palestrze, Wokandzie, Archiwum Kryminologicznym, Przeglądzie Więziennictwa. Uczestniczka wielu konferencji, w tym międzynarodowych, także w charakterze prelegenta.
Joanna Sauter-Kunach

Sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę sędziego rozpoczęła w 1994 roku. Orzekała w wydziałach karnym, rodzinnym, gospodarczym i cywilnym w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. W 2010 roku rozpoczęła pracę w wydziale cywilnym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe: Prawo europejskie na Uniwersytecie Gdańskim, Ekonomia i prawo gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej, Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, Prawo Cywilne w Państwowej Akademii Nauk. W 2013 roku została delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie pełni obowiązki głównego specjalisty ds. mediacji w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, w wydziale ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji.
Agata Oklej

Magister socjologii (w zakresie stosowanych nauk społecznych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, 2006), magister politologii (na kierunku stosunki międzynarodowe, UW, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 2006), magister prawa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, 2012). W ramach studiów w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW ukończyła 3 specjalizacje: 1. Negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów, 2. Specjalista ds. organizacji pozarządowych, 3. Ekspertyza społeczno-prawna. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w organizacji pozarządowej, misji dyplomatycznej oraz w kancelarii prawnej. W Ministerstwie Sprawiedliwości pracuje od stycznia 2014 r. na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Promocji Mediacji (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji).

Katarzyna Przyłuska – Ciszewska


Adwokat, mediator sądowy. Prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką specjalizującą się w procesach sądowych, a także postępowaniach arbitrażowych, obsługuje podmioty krajowe i zagraniczne przy użyciu alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Faculte International pour l’Enseignement du Droit Compare w Strasburgu, stypendystka Fundacji im. Stefana Batorego, ukończyła również aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Członek Okręgowej Izby Adwokatów w Warszawie. Do listopada 2014 r. Przewodnicząca Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W ubiegłych kadencjach, członek Zespołu Wizytatorów Naczelnej Rady Adwokackiej, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji Lewiatan przy Sądzie Arbitrażowym Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Członek Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Certyfikowany mediator ADR Group, Londyn, Wielka Brytania. Od 2004 r. ukończyła szereg szkoleń dotyczących mediacji organizowanych przez instytucje polskie i zagraniczne. Współtworzyła prezentacje i filmy szkoleniowe dla brytyjskiego zespołu sędziów i mediatorów prowadzącego szkolenie polskich sędziów na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. W 2013 r. rozpoczęła szkolenie CIArb przygotowujące do uzyskania kwalifikacji międzynarodowego arbitra.

PRZEBIEG KONKURSU

 
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
Zgłoszenia są przyjmowane od drużyn liczących od 3 do 5 osób w terminie do 15 lutego 2016 r. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są pod adresem elsa.org.pl/zapisy. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć niepodpisaną pracę konkursową.


ETAP I – ELIMINACJE – ETAP PISEMNY
Polega na przygotowaniu pracy konkursowej – wzoru ugody zawartej przed mediatorem oraz scenariusza mediacji z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego, na który mogą się składać w szczególności:
omówienie stanu faktycznego (przypadku sporu), analiza interesów i stanowisk stron, przedstawienie i omówienie przebiegu mediacji, wskazanie i ewentualnie syntetyczna analiza właściwych przepisów prawa, treść (lub zarys treści) zawartej ugody oraz jej porównanie z prawdopodobnym wyrokiem sądu w takiej samej sprawie, wraz z omówieniem.
Sąd Konkursowy w jego ramach wyłoni 3 najlepsze prace. Członkowie zwycięskich drużyn zostaną zaproszeni do udziału w drugim etapie.


ETAP II –FINAŁ – ETAP USTNY
Etap ustny konkursu polega na przeprowadzeniu symulacji posiedzenia mediacyjnego na podstawie opracowanego scenariusza.

Symulacja mediacji polega na przedstawieniu posiedzenia mediacyjnego stron w nieprzekraczalnym czasie jednej godziny zegarowej, przy czym symulacja powinna zawierać również omówienie obejmujące przyczyny, źródła i rodzaj konfliktu, a także analizę interesów stron i sposobu doprowadzenia do ich pogodzenia dzięki mediacji.

Finał odbędzie się w dniach 14-15 marca 2016 r.

REGULAMIN

NAGRODY

 

Zwycięska drużyna otrzyma:

  1. Nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł,
  2. Nagrody książkowe i torby od wydawnictwa od.nowa
  3. Nagrody książkowe od wydawnictwa c.h.beck
  4. Praktyki w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
  5. Gadżety od Marszałka Województwa Mazowieckiego
  6. Możliwość udziału w IV Polskim Kongresie Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2016

PARTNERZYPARTNER MERYTORYCZNYPATRONI

PATRONI MEDIALNI

KONTAKT

 
Alicja Okrucińska
Wiceprezes ds. Działalności Naukowej ELSA Poland
Tel.: +48 503 946 111
E-mail: alicja.okrucinska@elsa.org.pl

Formularz zgłoszeniowy: elsa.org.pl/zapisy
E-mail kontaktowy: mistrzowie.mediacji@elsa.org.pl